366 ហោរាសាស្ត្រខួបកំណើត

បុគ្គលិកលក្ខណៈថ្ងៃកំណើត

នំ​ខួបកំណើត
រីករាយ​ថ្ងៃ​កំណើត!

"ហោរាសាស្ត្រ" ទាំងនេះពិពណ៌នាអំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្សដោយផ្អែកលើថ្ងៃដែលពួកគេកើត។ ហោរាសាស្ត្រ​ទាំងនេះ​មិន​បាន​ទស្សន៍ទាយ​ពី​អនាគត​ទេ ប៉ុន្តែ​គ្រាន់តែ​ចង្អុល​បង្ហាញ​ពី​លក្ខណៈ​របស់​មនុស្ស​ប៉ុណ្ណោះ​។ សម្រាប់ហេតុផលនេះអ្នកមិនចាំបាច់អានអត្ថបទ horoscope ថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នកនៅថ្ងៃកំណើតរបស់អ្នក។ វានឹងក្លាយជាការអានដ៏មានតម្លៃសម្រាប់ថ្ងៃណាមួយនៃឆ្នាំ!

សម្រាប់ឆ្នាំ 2019 យើងនឹងបង្ហោះអត្ថបទខួបកំណើតថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃ មានន័យថាអ្នកអាចប្រាកដថានៅពេលខួបកំណើតរបស់អ្នកចូលមកដល់ក្នុងឆ្នាំនេះ អ្នកអាចអានអត្ថបទទាំងអស់អំពីបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់អ្នក។ ដូច្នេះ​សូម​រង់ចាំ​មើល​អត្ថបទ​បុគ្គលិក​លក្ខណៈ horoscope ថ្ងៃ​កំណើត​របស់​អ្នក។

ប្រតិទិន

កាលបរិច្ឆេទទាំងអស់នៃប្រតិទិនដែលមានលេខតំណខ្ពស់នឹងនាំទៅដល់អត្ថបទទាំងអស់អំពីហោរាសាស្ត្រថ្ងៃកំណើតនៃថ្ងៃនោះ។ នៅឆ្នាំ 2019 យើងនឹងព្យាយាមធ្វើឱ្យអត្ថបទរួចរាល់នៅថ្ងៃនៃប្រសិនបើមិនមុន។ នៅឆ្នាំ 2020 អត្ថបទខួបកំណើតទាំងអស់នឹងត្រូវបានបង្ហោះ!

ខែមករា

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ខែ​កុម្ភៈ

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29

ខែ​មិនា

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ខែ​មេសា

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ឧសភា

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ខែ​មិថុនា

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ខែ​កក្កដា

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ខែ​សីហា តែប៉ុណ្ណោះ

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ខែ​កញ្ញា

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ខែ​តុលា

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ខែ​វិច្ឆិកា

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ខែ​ធ្នូ

1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31